python+SQLiteでlike文

2019年8月26日

ここを参考に、

Asciiの場合

Unicodeの場合

tagはunicode string

python, SQLite

Posted by k-utsubo